ประกาศนโยบาย

การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลาง


   ผู้สมัครสมาชิก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลาง ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า

"ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ" ขอให้ “สมาชิก” กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  1. การสมัครสมาชิก “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” “ผู้สมัคร” ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ กระบวนการด้านธุรกรรมการเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  2. “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “สมาชิก” มีความสะดวกในการใช้บัญชี ชื่อ รหัสผ่าน ที่จัดเก็บและดําเนินการแบบชุดเดียวจากส่วนกลางของระบบ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” ได้ทันที ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสมัครหรือ login ซ้ําซ้อน
  3. “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จัดเก็บข้อมูลที่สําคัญ ได้แก่ ชื่อ สกุล อีเมล และรหัสผ่าน ที่ เข้ารหัสและเก็บรักษาในรูปแบบที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยภาษามนุษย์ มีความปลอดภัย ดูแลและจัดเก็บโดย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  4. “ผู้สมัคร” จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว ให้อยู่ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้มีข้อมูลครบถ้วน โดยเป็นข้อมูลจริงที่เป็นประโยชน์กับ “สมาชิก”
  5. “ผู้สมัคร” ห้ามสมัครโดยใช้คําหยาบคาย หรือคําที่ก่อให้เป็นไปในแนวทางส่อเสียด ยั่วยุทางการเมือง การปกครอง ต่อสถาบัน หรือหวังผลในด้านใดด้านหนึ่งดังกล่าวเข้าสู่ระบบ หากละเมิดข้อห้ามดังกล่าว “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จะดําเนินการระงับและถอนการใช้งานของ “สมาชิก” ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. “ผู้สมัคร” สามารถปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลใน “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” ได้โดย อิสระ หลังจากการเข้าสู่ระบบ และเลือก แก้ไขข้อมูล
  7. “ผู้สมัคร” สามารถยกเลิก การเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลกับ “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” ได้ โดยอิสระหลังจากการเข้าสู่ระบบและเลือกยกเลิกสมาชิก (Remove Account)
  8. ข้อมูลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบยืนยันตัวตนของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” “ผู้สมัคร” ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ใช้ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบยืนยันตัวตนของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  9. “ผู้สมัคร” จะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบเป็นความลับ โดยไม่ส่งต่อเปิดเผยกับผู้หนึ่งผู้ใด หากมีผู้อื่น สามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัครได้ “ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิก " ระบบยืนยันตัวตนจากส่วนกลางของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ " และยินยอมปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงต่างๆ

   ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ "ระบบยืนยันตัวตนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ " นำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงเเละพัฒนาระบบได้ โดยอยู่บนพื้นฐานการไม่ละเมิดและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในงานอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ